تماس با ما 

شرکت نظافتی رسام پاک - شرکت نظافتی تهران

تماس با واحد شرق تهران

77810270

شرکت نظافتی رسام پاک واحد شمال تهران آماده انجام امور نظافت منزل و ادارات به شما همشهریان گرامی میباشد.

تماس با واحد جنوب تهران

66959424

شرکت نظافتی رسام پاک واحد جنوب تهران آماده انجام امور نظافت منزل و ادارت به شما همشهریان گرامی میباشد.

تماس با واحد شمال تهران

22337065

شرکت نظافتی رسام پاک واحد شمال تهران آماده انجام امور نظافت منزل و ادارات به شما همشهریان گرامی میباشد.

تماس با واحد خدمات

09196351909

شرکت نظافتی رسام پاک در کلیه مناطق 22 گانه تهران آماده انجام امور نظافت منزل و ادارات به شما همشهریان گرامی میباشد.

تماس با واحد مرکز تهران

88987601

شرکت نظافتی رسام پاک واحد مرکز تهران آماده انجام امور نظافت منزل و ادارت به شما همشهریان گرامی میباشد.

تماس با واحد غرب تهران

44871745

شرکت نظافتی رسام پاک واحد غرب تهران آماده انجام امور نظافت منزل و ادارات به شما همشهریان گرامی میباشد.